สามี-ภรรยา-แยกยื่น-หรือยื่นภาษีรวมดีกว่ากัน
ที่มาของรูป pixabay.com (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();    ...
(หนุ่ม-สาว)

เรื่องของหนุ่มสาว

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

7 10 2541 002

     คำพูดที่ว่า หากเราพูดได้ สื่อสารได้ แต่เราคิดไม่เป็นนั้นจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับ บทความ นี้ น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม จะบอกว่าภาษานั้นก็มีความสำคัญเพราะภาษาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ศาสตร์ที่สูงขึ้น ถ้าหลายๆประเทศประสบกับปัญหา ประชากรในประเทศคิดไม่เป็นต้องตาม ต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศอยู่ตลอด แม้เราจะมีนักพูด นักสื่อสารที่เก่งขนาดใหน นั้นก็เป็นแค่กระบอกเสียงเพื่อให้เราเข้าใจและสื่อสารได้เท่านั้น การที่ประเทศจะพัฒนาได้เริ่มต้นจากเราคิดได้รึเปล่า จากนั้นต่อยอดไปสู่กระบวนการต่างๆ และนั้นก็เป็นที่มาสำหรับบทความนี้ ซึ่ง น้ำ ใ ส ด อ ท ค อ ม ได้เจอข้อมูลที่มีการกล่าวถึง คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

     หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดได้อย่างไร คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าของโลกมนุษย์ ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอยางเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผน ลักษณะการคิดดังกล่าวทําให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555)

คลิบนี้ให้ดูในมุมมองของ คณิตศาสตร์ บนพื้นฐานภาษาที่ดี

     ในปัจจุบันความต้องการใช้งานคณิตศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เนื่องมาจากความเจริญของสังคม เช่น ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแพทย์ คอมพิวเตอร์ การเงิน/การธนาคาร การใช้งานของคณิตศาสตร์มีความซับซ้อนมากขึ้น ความรู้คณิตศาสตร์บางอยางที่เรียนในอดีตก็อาจไม่จําเป็นสําหรับปัจจุบัน เนื่องจากมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่สามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ เช่น การใช้เครื่องคิดเลขหรือเครื่องคํานวณแทนการคิดคํานวณด้วยมือ

     คณิตศาสตร์ในปัจจุบันจึงมีความหมายและขอบเขตของเนื้อหามากกว่าเรื่องของตัวเลข และการคํานวณ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหามาประกอบการคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ความสําเร็จของการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงอยู่ที่ความสามารถในการนําคณิตศาสตร์ไปใช้

     การศึกษารูปแบบการสอนที่จะสามารถพัฒนาทักษะด้านการคิด โดยใช้รูปแบบการสอนแบบฝึกทักษะ ซึ่งรูปแบบการสอนแบบฝึกทักษะ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเน้นการฝึกซ้ำ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติหลังการเรียนจบเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชำนาญในเรื่องนั้นมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของตน จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการคิดที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้

     การสอนพัฒนาการคิดด้วยการฝึกทักษะ เป็นการสอนทำความเข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของตนเองได้ ฝึกให้นักเรียนทำงานตามลำพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และใช้เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเอง ภาษาก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน ที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จได้

 

 
 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ