โดรนถ่ายภาพยังไงให้ดูน่าสนใจแล้วจะเลือกโดรนถ่ายภาพรุ่นใหนดี
     โดรนเป็นเทคโนโลยีด้านอากาศยานมีการนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดรนถ่ายภาพก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่หลายๆคนสนใจ...
(เรื่องโดนใจ)

ภาคกลาง

สถาน ที่ ท่องเที่ยวสายบุญ แวะไหว้พระที่อยุธยา

watmahataj 23 11 2560 001

รูปที่ 1 วัดมหาธาตุ

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานีเก่าสมัยโบราณ อีกทั้งยังมีวัดมากมายหลายวัด การเดินทางครั้งนี้ เราจะพามุกท่านไปสัมผัสกับสถาน ที่ ท่องเที่ยวสายบุญ ไปทัวร์วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปกราบพระขอพรกัน ถ้าพร้อมแล้วไปกับเลยค่ะ

     วัดมหาธาตุ สถาน ที่ ท่องเที่ยวสายบุญ

     วัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ซึ่งต่อมาได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์นอกจากนี้พระปรางค์วัดมหาธาตุยังเป็นพระปรางค์ที่สร้างขึ้นโดยนำแบบจากพระปรางค์ของขอมมาประยุกต์ด้วย การเดินทางไปกราบพระปรางค์เดินทางง่ายและวัดนี้อยุ่ในตัวเมืองอยุธยา

watmahataj 23 11 2560 005

รูปที่ 2 วัดมหาธาตุ

watmahataj 23 11 2560 002

รูปที่ 3 เศียรพระที่วัดมหาธาตุ

watmahataj 23 11 2560 003

รูปที่ 4 พระพุทธรูปที่วัดมหาธาตุ

     วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งเป็นสถาน ที่ ท่องเที่ยวของอยุธยา เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ จึงไม่มีพระสงฆ์จำวัด ซึ่งวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวัง

watmahataj 23 11 2560 004

รูปที่ 5 วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดภูเขาทอง เป็นวัดที่สมเด็จพระราเมศวร ทรงสร้างขึ้นในพ.ศ. 1930 เจดีย์ภูเขาทอง เป็นเจดีย์ที่มีความสูง และมีความสวยงามมาก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ได้ทรงบูรณะวัดแห่งนี้ ซึ่งพระเจดีย์นั้นแต่เดิมเป็นศิลปะมอญ ได้มีการสร้างขึ้นในสมัยที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จสมเด็จ

watmahataj 23 11 2560 007

รูปที่ 6 วัดภูเขาทอง

     พระเจ้าบรมโกศ จึงได้เปลี่ยนเป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ที่ได้รับความนิยมในการสร้างแบบนี้ในยุคนั้น แต่ฐานพระเจดีย์ยังเป็นศิลปะแบบมอญเช่นเดิม

     วัดมเหยงคณ์ แต่ก่อนนั้นเป็นพระอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระ และเป็นสถานที่มีความสำคัญมากในอดีต ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒(เจ้าสามพระยา) ต่อมาได้มีการบูระซ่อมแซมวัดอยู่หลายครั้ง แต่หลังจากนั้นก็ได้กลายมาเป็นวัดร้างหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่ 2 แต่สถาปัตยกรรมแบบโบราณยังคงมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง ซึ่งปัจจุบันวัดมเหยงคณ์ได้มีสำนักปฏิบัติธรรมด้วย นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมวัด ศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณที่มีความสวยงามและถ้ามีเวลาก็ถือโอกาสมาปฏิบัติที่วัดแห่งนี้ได้

watmahataj 23 11 2560 006รูปที่7 วัดมเหยงคณ์

     สถาน ที่ ท่องเที่ยวสายบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ นอกจากจะได้กราบไหว้ขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้ว ยังได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ไปในตัวด้วย เพราะแต่ละวัดของพระนครศรีอยุธยานั้นล้วนที่มาและมีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาอย่างยิ่งของคนรุ่นใหม่ และได้ชมสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ยังหลงเหลือให้เห็น ความงามของวัดต่าง ๆ ของจังหวัดอยุธยาแห่งนี้ยังไม่หมด ไว้มีโอกาสจะพาเที่ยวชมต่อนะคะ มาเที่ยววัดทำบุญที่อยุธยาอิ่มบุญ พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยค่ะ

 
 

 

 

บทความดีๆ

บทความติดอันดับ